Programul de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii

ETAPELE PROIECTULUI

Aplicarea la Program
Aplicarea la suport financiar nerambursabil se realizează din numele persoanei juridice prin depunerea online a Formularului de aplicare și a setului de acte corespunzător. I.P. ODA asigură posibilitatea de descărcare online a modelelor de acte, declarații, cereri, note.
 
Examinarea conformității
Aplicantul este informat prin e-mail privind conformitatea dosarului. În cazul constatării dosarului incomplet, aplicantul urmează să prezinte actele necesare în termen.
Evaluarea pre-finanțare a dosarelor
La etapa de evaluare pre-finanțare se admit doar dosarele complete, și cuprinde:
1. Analiza de conformitate
2. Analiza economico-financiară
3. Analiza proiectului investițional
4. Analiza riscurilor
Aprobarea suportului
Aprobarea deciziei finale de finanțare / respingere a proiectului investițional se realizează de către Comitet de finanțare și risc și se fixează în procesul verbal al ședinței.
Perfectarea și încheierea Contractului de finanțare
Contractul de finanțare se semnează de către părți: 1. Fie cu semnătură olografă – în două exemplare, dintre care un exemplar se înmânează Beneficiarului, iar celălalt se păstrează la I.P. ODA; 2. Fie cu semnătură electronică calificată – în cazul în care părțile contractului de finanțare au convenit încheierea acestuia prin schimb de documente electronice. În cazul în care în actele depuse la aplicarea la Program survin careva modificări, Beneficiarul este responsabil de prezentarea actelor respective până la data semnării contractelor de finanțare.
Executarea Contractului de finanțare și realizarea proiectului investițional
După semnarea contractului de finanțare, beneficiarul va efectua investiția din contribuția proprie (minim 50% din valoarea proiectului investițional) și va prezenta în termenul indicat în contract documente confirmative privind efectuarea investiției.
Implementarea proiectului investițional
Acordarea suportului financiar sub formă de grant către beneficiar va fi efectuat în conformitate cu prevederile Manualului Operațional al Programului și al Contractului de finanțare. Termenul de implementare a proiectului investițional constituie maxim 6 luni.
Monitorizare, arhivare și evaluare post-finanțare
Acțiunile de monitorizare încep imediat după realizarea proiectului investițional de către beneficiar, respectiv încetarea procesului de finanțare și prezentarea setului de acte justificative privind investiția. Perioada de monitorizare a beneficiarilor de suport financiar durează 36 luni de la data prezentării setului complet de acte privind utilizarea resurselor financiare.

Programul de Susținere a Antreprenoriatului Feminin

Componentele Programului reprezintă o abordare integrată a serviciilor pentru dezvoltarea pe termen lung a afacerilor gestionate de femei

Măsura 1
Suport financiar nerambursabil pentru antreprenoarele debutante
Măsura 2
Suport financiar nerambursabil pentru întreprinderile în dezvoltare
Măsura 3
Asistența tehnică pentru susținerea antreprenoarelor
Măsura 4
Promovarea imaginii femeilor antreprenoare