Programul de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii

Stimați antreprenori, Vă informăm despre sistarea temporară a recepționării cererilor de solicitare a finanțării nerambursabile în cadrul Componentei II „Suport financiar nerambursabil a Programului „Transformare digital a ÎMM”, din data de 20 noiembrie 2023 ora: 17:00, urmare epuizării fondurilor alocate în cadrul Programului pentru anul 2023.

Înregistrarea cererilor va fi reluată în anul bugetar 2024.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de programele implementate de către ODA și suntem în continuare la dispoziția Dumneavoastră pentru a vă oferi suportul necesar.

Programul „ Transformare digital a ÎMM” este finanțat din Bugetul de Stat și de Uniunea Europeană. Resursele financiare se alocă anual prin Legea bugetului de stat și în baza Acordului ODA-UE.

ETAPELE PROIECTULUI

Aplicarea la Program
Se realizează prin depunerea online a Formularului de participare și a setului de acte corespunzător.
Examinarea conformității dosarului
Dosarul care întrunește toate cerințele de conformitate și eligibilitate se consideră dosar complet. Solicitantul este informat prin e-mail privind conformitatea dosarului.
Evaluarea pre-finanțare a dosarelor
La etapa de evaluare pre-finanțare se admit doar dosarele complete, și cuprinde: 1.Analiza de conformitate 2.Analiza economico-financiară 3.Analiza proiectului investițional 4.Analiza riscurilor
Aprobarea suportului financiar nerambursabil
Aprobarea deciziei finale de finanțare / respingere a proiectului investițional se realizează de către Comitetul de finanțare și risc. În procesul de examinare, Comitetul de finanțare și risc al I.P. ODA va urmări corespunderea proiectelor investiționale cu scopul, obiectivele și cerințele Programului, precum și va ține cont de viabilitatea afacerii, atingerea indicatorilor de rezultat și de impact asupra dezvoltării economice. Aplicantul va fi informat prin telefon și e-mail, privind decizia adoptată, precum și despre perioada când va fi semnat contractul de finanțare.
Perfectarea și încheierea Contractului de finanțare
Contractul de finanțare se semnează de către părți:
I.fie cu semnătură olografă – în două exemplare, dintre care un exemplar se înmânează Beneficiarului, iar celălalt se păstrează la Organizație;
II.fie cu semnătură electronică avansată calificată – în cazul în carepărțile contractului de finanțare au convenit încheierea acestuiaprin schimb de documente electronice.

În cazul în care în actele depuse la aplicarea la Program survin careva modificări, Beneficiarul este responsabil de prezentarea actelor respective până la data semnării contractelor de finanțare.
 
Executarea Contractului de finanțare și realizarea proiectului investițional
După semnarea contractului de finanțare, beneficiarul va efectua investiția din contribuția proprie (minim 30% din valoarea proiectului investițional) și va prezenta în termenul indicat în contractul de finanțare documente justificative care confirmă efectuarea investiției (documente confirmative).
 
Monitorizare,
arhivare și evaluare post-finanțare
Acțiunile de monitorizare încep imediat după realizarea proiectului investițional de către beneficiar, respectiv încetarea procesului de finanțare și prezentarea setului de acte justificative privind investiția
Perioada de monitorizare a beneficiarilor de suport financiar durează 36 luni de la data prezentării setului complet de acte privind utilizarea resurselor financiare.
 

Obiectivele programului

Prin intermediul Programului se va oferi suport financiar nerambursabil (grant) în mărime de până la:

Plan de finanțare individual până la 500.000 MDL
Pentru participare la componenta II – Suport financiar nerambursabil, solicitantul trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate: desfășoară activitatea antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova; au desfășurat activitate economică în ultimele 12 luni înainte de data depunerii formularului pentru prezentul Program, reflectată în situațiile financiare prezentate Biroului Național de Statistică/darea de seamă fiscală unificată prezentată la Serviciul Fiscal de Stat pentru ultimul an de activitate; nu sunt afiliați unui grup de întreprinderi al cărui număr de angajați și venituri din vânzări sau active totale deținute cumulativ depășesc condițiile pentru definirea ÎMM stabilite la art. 4 din Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii. Finanţarea nerambursabilă oferită prin intermediul Programului este de maximum 70% din valoarea proiectului investițional și nu va depăși 500 mii de lei pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii.
30% / 70%

Programul de transformare digitală a ÎMM

În contextul pandemiei cu COVID-19, ÎMM din Republica Moldova au fost puse în impas, cu constrângeri severe pe partea de cerere și ofertă. Impactul asupra ÎMM este unul esențial, mai ales în contextul în care din cele cca. 98% de ÎMM cca. 75% sunt microîntreprinderi care nu au cunoștințele și resursele, inclusiv financiare, necesare unei ajustări rapide la condițiile noi de pe piață.

Totodată, conform ultimelor sondaje, 80,7% dintre gospodării au asigurat accesul la internet iar mai puțin de 17% dintre IMM-uri au integrat cu succes tehnologii digitale în activitatea lor, fapt ce reprezintă un potențial neexploatat pentru ÎMM din republica Moldova, dar și o necesitate urgentă de adoptarea a practicilor de digitalizare.

Aplică acum

Ai obiective mari pentru afacerea sau comunitatea ta? Completează formularul de mai jos pentru a face primul pas spre transformarea lor în realitate.

Descoperă alte programe