PARE 1+2

Programul PARE este destinat lucrătorilor migranţi şi rudelor de gradul I ai acestora, care intenţionează să investească remitenţele în iniţierea sau în dezvoltarea unei afaceri.

Criterii de eligibilitate ale solicitantului:

 1. Pentru participare la componenta I - informare, instruire și consultanță antreprenorială:

a) este lucrător migrant sau rudă de gradul I – beneficiar de remitenţe;

b) este cetăţean al Republicii Moldova;

c) intenţionează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;

d) are termenul de aflare peste hotare de minimum 12 luni;

e) deţine, la data depunerii formularului de participare la Program, documente justificative;

f) privind provenienţa remitenţelor, cu o vechime de cel mult 5 ani;

g) deține documente ce justifică angajarea peste hotare a lucrătorului migrant: contract de muncă/certificat de confirmare a salariului şi veniturilor/patentă/ permis de muncă și documente ce justifică provenienţa remitenţelor: dispoziţie de transfer bancar/ordin de eliberare a numerarului/extras din conturi bancare/declaraţie vamală.

 1. Pentru participare la componenta II – suport financiar nerambursabil în baza „Regulii 1+1”:
 2. întruneşte criteriile de eligibilitate specificate la Componenta I;
 3. deţine certificatul de participare la componenta I a prezentului Program sau un alt certificat de formare în domeniul antreprenoriatului obţinut în cadrul programelor de start-up implementate de către ODA, eliberat nu mai târziu de 3 ani de la data aplicării la componenta II a Programului.

Această condiţie este obligatorie pentru solicitanţii care depun proiectele investiţionale în numele unei întreprinderi nou-înregistrate.

 1. deţine o întreprindere, definită conform art.4 din Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii;
 2. toţi fondatorii întreprinderii sunt lucrători migranţi sau rude de gradul I, cetăţeni ai Republicii Moldova.
 3. Pentru participare la componenta III – suport financiar nerambursabil pentru afacerile în dezvoltare în baza „Regulii 1+2”:
 4. a implementat cu succes proiectul investiţional în cadrul componentei II a prezentului Program/ în cadrul Programului ”PARE 1+1”;
 5. intenţionează să-şi extindă activitatea economică prin majorarea capacităţii de producere, diversificarea produselor, extinderea pe noi pieţe de desfacere;
 6. activează pe piaţă de cel puţin 2 ani şi demonstrează o evoluţie pozitivă a situaţiei economico-financiare a întreprinderii, ca urmare a implementării proiectului investiţional din cadrul componentei II;
 7. a creat şi menţine minimum 5 locuri permanente de muncă, ca urmare a implementării proiectului investiţional din cadrul componentei II;
 8. a menţinut neschimbaţi fondatorii care deţin în proporţie de minimum 75% din proprietatea

întreprinderii.

*Componenta III a prezentului Program este destinată doar beneficiarilor componentei II (inclusiv absolvenţii Programului "PARE 1+1"), care au implementat cu succes proiectul investiţional şi intenţionează să-şi extindă activitatea economică prin majorarea capacităţii de producere, diversificarea produselor, precum şi prin promovarea pe noi pieţe de desfacere.

Suportul financiar nerambursabil (grant) nu include taxa pe valoare adăugată (TVA) și este acordat în următoarele condiții:

1) Pentru componenta II – suport financiar nerambursabil în baza „Regulii 1+1”:

a) suma grantului este de maximum 50% din valoarea proiectului investițional și nu va depăși 250 mii de lei;

b) contribuția proprie (din remitențe) va constitui minimum 50% din valoarea proiectului investițional.

2) Pentru componenta III – suport financiar nerambursabil pentru afacerile în dezvoltare în baza „Regulii 1+2”:

Suportul financiar nerambursabil este acordat în baza „Regulii 1+2”, astfel 1 leu investit din contul contribuţiei proprii a beneficiarului va fi suplinit cu 2 lei din cadrul Programului. Valoarea finanţării nerambursabile nu va depăşi 500 000 de lei.

Contribuția proprie - ÎMM care nu dispun de suficiente resurse proprii pentru implementarea proiectului investițional aprobat vor putea acoperi insuficiența de capital din surse creditare. În acest sens, ÎMM pot beneficia, după caz, de o garanție financiară emisă de Fondul de garantare a creditelor, administrat de ODIMM în baza Regulamentului cu privire la Fondul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 828/2018.

Activitățile de finanțare în cadrul Programului constituie o schemă de ajutor de minimis și cad sub incidența prevederilor Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat și ale Regulamentului privind ajutorul de minimis, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 01/2020.

CE FINANȚEAZĂ PROGRAMUL

Resursele financiare acordate sub formă de suport financiar nerambursabil se utilizează:

 1. imobilizări corporale;
 2. materii prime și materiale de construcții necesare dotării și amenajării spațiului de producere ale căror valoarea nu va depăși 10% din suma suportului financiar nerambursabil și 10 % din contul contribuției proprii. (Componenta II).
 3. imobilizări necorporale (ale căror valoare nu va depăși 30% din suma suportului financiar nerambursabil și 20% din contul contribuției proprii: a) obținerea certificatelor de calitate; b) obținerea standardelor; c) francize; d) aplicații software; e) licențe și mărci; f) drepturi de autor și titluri de protecție; g) programe informatice; h) website-uri; i) modele industriale și proiecte; j) drepturi de utilizare a imobilizărilor corporale.

Mențiune: Procedura de obținere a imobilizărilor necorporale nu va depăși termenele de implementare a proiectului investițional, prevăzute în contractul de finanțare.

 1. servicii de dezvoltare a afacerii, ale căror valoarea nu va depăși 10% din suma suportului financiar

nerambursabil și 10 % din contul contribuției proprii:

a) consultanță și formare profesională – în domeniu de activitate cu care s-a depus la Program;

b) marketing și publicitate;

c) realizarea activităților de testare a ideii de afaceri;

d) mici studii de piață;

e) cercetări ale comportamentului consumatorilor;

f) instruiri în domenii specifice

CE NU FINANȚEAZĂ PROGRAMUL

1) Pentru componenta II – suport financiar nerambursabil în baza „Regulii 1+1”:

a. costuri de bunuri și servicii ori cota-parte a acestora acoperite de alte

programe/proiecte de asistență și/sau subvenții de stat, inclusiv contribuția proprie;

b) pierderi la schimb valutar;

c) datorii a perioadelor precedente de activitate ale beneficiarului;

d) investiții efectuate cu un termen mai mare de 12 luni de la data

e) depunerii formularului la componenta II a Programului;

f) achiziționarea echipamentului de mâna a doua, cu excepția bunurilor ce au un grad de uzură nu mai mare sau egal cu 30% și sunt însoțite de declarația vamală daca bunul a fost importat precum și de raportul de evaluare ce prevede atât gradul de uzură cât și valoarea de piață a bunului. Raportul de evaluare urmează a fi întocmit de un evaluator calificat și înregistrat în Lista evaluatorilor titulari ai certificatelor de calificare din țara de origine;

g) finanțarea costurilor de leasing, credit, inclusiv dobânzile și

h) comisioanele aferente;

i) cheltuieli TVA;

j) impozite și taxe;

k) servicii de transport;

l) ambalare și punere în funcțiune;

m) cheltuieli de remunerare a personalului;

n) plăți efectuate în numerar;

o) costuri de arendă sau locațiune a spațiilor/oficiilor/terenurilor necesare

p) activității;

q) consumabile și cheltuieli administrative;

r) bunuri imobile.

2) Pentru componenta III – suport financiar nerambursabil pentru afacerile în dezvoltare în baza „Regulii 1+2”:

a) tehnica agricolă eligibilă pentru subvenționare din contul Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.

b) tehnică și mobilier de birou;

c) mijloace de transport;

d) costurile de bunuri și servicii ori cota-parte a acestora acoperite de alte

programe/proiecte de asistență și/sau subvenții de stat, inclusiv contribuția proprie;

e) pierderi la schimb valutar;

f) datorii a perioadelor precedente de activitate ale beneficiarului;

g) costuri suportate înainte de depunerea formularului la componenta III a Programului;

h) achiziționarea echipamentului de mâna a doua, cu excepția bunurilor ce au un grad de uzură nu mai mare sau egal cu 30% și sunt însoțite de declarația vamală dacă bunul a fost importat precum și de raportul de evaluare ce prevede atât gradul de uzură cât și valoarea de piață a bunului. Raportul de evaluare urmează a fi întocmit de un evaluator calificat și înregistrat în Lista evaluatorilor titulari ai certificatelor de calificare din țara de origine.

i) finanțarea costurilor de leasing, credit, inclusiv dobânzile și comisioanele aferente;

j) cheltuieli TVA;

k) impozite și taxe;

l) servicii de transport;

m) ambalare și punerea în funcțiune;

n) cheltuieli de remunerare a personalului;

o) plăți efectuate în numerar;

p) costuri de arendă sau locațiune a spațiilor/oficiilor/terenurilor necesare activității;

q) consumabile și cheltuieli administrative;

r) bunuri imobile.