Programul de creștere a competitivității la export și internaționalizarea ÎMM 

Etapele proiectului

Aplicarea la program
Aplicarea la suport financiar nerambursabil se realizează din numele persoanei juridice prin depunerea online a Formularului de aplicare și a setului de acte corespunzător
Examinarea conformității
La această etapă se evaluează criteriile de eligibilitate și cerințele de conformitate. Aplicantul este informat prin e-mail privind conformitatea dosarului. În cazul constatării dosarului incomplet, aplicantul este informat și respectiv urmează să prezinte actele necesare în termenul solicitat
Evaluarea pre-finanțare a dosarelor
La etapa de evaluare pre-finanțare se admit doar dosarele complete, și cuprinde: 1. Analiza de conformitate
2. Analiza economico-financiară
3. Analiza proiectului investițional
4. Analiza riscurilor
Aprobarea suportului
Aprobarea deciziei finale de finanțare / respingere a proiectului investițional se realizează de către Comitetul de finanțare și risc și se fixează în procesul verbal al ședinței. Solicitantul va fi informat prin telefon și e-mail, privind decizia adoptată, precum și despre perioada când va fi semnat contractul de finanțare
Perfectarea și încheierea Contractului de finanțare
Contractul de finanțare se semnează de către părți: 1. Fie cu semnătură olografă – în două exemplare, dintre care un exemplar se înmânează Beneficiarului, iar celălalt se păstrează la I.P. ODA;
2. Fie cu semnătură electronică avansată calificată – în cazul în care părțile contractului de finanțare au convenit încheierea acestuia prin schimb de documente electronice. În cazul în care în actele depuse la aplicarea la Program survin careva modificări, Beneficiarul este responsabil de prezentarea actelor respective până la data semnării contractelor de finanțare
Executarea Contractului de finanțare și realizarea proiectului investițional
Suportul financiar nerambursabil va fi alocat de ODA conform principiului de rambursare post investiție efectuată în baza setului complet de acte confirmative privind efectuarea investițiilor, și respectării de către beneficiar a prevederilor contractului de finanțare.
Monitorizare,
arhivare și evaluare post-finanțare
Perioada de monitorizare a beneficiarilor de suport financiar durează 36 luni de la data prezentării setului complet de acte privind utilizarea resurselor financiare.

Programul țintește trei domenii de intervenție:

Prin intermediul ODA se oferă o abordare integrată de susținere a ÎMM pentru introducerea practicilor internaționale în vederea creșterii competitivități și internaționalizării ÎMM care include:

Grantul de cofinanțare a afacerilor în cadrul Proiectului de competitivitate a ÎMM finanțat de Banca Mondială conform acord de finanțare (7174-MD) între Republica Moldova și AID
600 000 MDL
Suportul financiar nerambursabil poate fi accesată în baza raportului de 50% investiții proprii și 50% finanțare nerambursabilă, pentru servicii de dezvoltare a afacerii achiziționarea de utilaj, echipament, instalații. Notă: pentru echipamente maxim 45% din valoarea proeictului investițional fără TVA, dar nu mai mult de 270 000 lei
Activ

Pilonii de Dezvoltare a unei Afaceri

ategia de dezvoltare
Planul de acțiuni pe termen mediu și lung, conceput pentru a realiza o creștere durabilă și profitabilă a companiei, precum și internaționalizarea acesteia.

Managementul Resurselor Umane
Alinierea structurii organizaționale, a conducerii, a capacității de gestionare și a abilităților companiei la obiectivele de creștere.

Vânzări și Marketing
Vânzările se referă la generarea și gestionarea clienților și transformarea acestor oportunități într-un contract / vânzare. Marketingul înseamnă a înțelege și a răspunde necesităților clienților până la profit.

Inovații
Dezvoltarea de noi produse, servicii sau procese pentru a îmbunătăți randamentul companiei.

Operațiuni
Proiectarea, livrarea și îmbunătățirea sistemelor care creează și livrează produsele și serviciile unei companii pe baza solicitărilor clienților.

Finanțe
Managementul resurselor financiare al unei companii pentru a-și atinge obiectivele planificate.

Aplică acum

Ai obiective mari pentru afacerea sau comunitatea ta? Completează formularul de mai jos pentru a face primul pas spre transformarea lor în realitate.

Descoperă alte programe