Credite cu porțiune de GRANT condiționat pentru tineri și femei antreprenori

Țara: Republica Moldova

Proiectul: Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP)

Acord de finanțare: Împrumut IFAD nr. 2000003414, Grant AF nr. 2000003413

Data lansării:  19.09.2022

Termenul de depunere a cererilor de finanțare: apel deschis pînă la epuizarea resurselor  financiare disponibile.

Proiectul își propune finanțarea a aproximativ 70 de cereri pînă în anul 2027.

UCIP IFAD va urmări respectarea indicatorilor prevăzuți de Proiect: 40% din numărul total de beneficiarii proiectului vor fi femei și 40 %  – tineri.

Proiectul Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă și Fondul de Adaptare, vizează stimularea creșterii economice rurale pe scară largă și reducerea sărăciei prin investiții complementare. Obiectivul proiectului este de a permite celor săraci din mediul rural, în special tinerii, femeile și micii fermieri, să își crească capacitatea de producție, rezistența la riscurile economice, de mediu și climatice și a asigura accesul acestora la piețe.

Aria de implementare: toate localitățile rurale care se află sub controlul Guvernului Moldovei, inclusiv a Unității Teritoriale Autonome din Găgăuzia.

Întreprinderile înregistrate în orașele Chișinău și Bălți pot fi eligibile dacă activitatea de afaceri se desfășoară în mediul rural, confirmată pe baza certificatului de înregistrare a subdiviziunii/ a obiectelor impozabile, eliberate de autoritatea publică responsabilă.

Grupul țintă: întreprinderile rurale micro (întreprinderi înregistrate legal) deținute și administrare de tineri până la 40 de ani și/sau de femei (fără limită de vârstă) și îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite în cadrul Proiectului.

I. Cerințele de eligibilitate pentru Beneficiarii de grant:

a) sunt înregistrați în conformitate cu legislația Republicii Moldova, ca subiecți ai activității de antreprenoriat, sub orice formă juridică, și au toate permisele, licențele și aprobările necesare pentru desfășurarea activității de afaceri;

b) mențin evidența contabilă relevantă și prezintă rapoarte financiare standarde în termenele stabilite;

c) se conformează criteriilor stabilite în Legea nr. 179 din 21 iulie 2016 pentru întreprinderile micro;

d) se conformează actelor legislative și standardelor de protecție a mediului și principiilor de evaluare a impactului asupra mediului;

e) activitatea este bazată pe proprietatea privată, deținută (membri/fondatori) și administrată de cetățeni moldoveni, tineri bărbați până la 40 de ani și/sau femei;

f) suprafața totală a terenurilor deținute și/sau arendate de toți membrii/ fondatorii solicitantului și toate entitățile fondatorilor/ membrilor, nu va depăși 10 hectare.

 II. Solicitanți ne-eligibili. Vor fi considerate ne-eligibili întreprinderile care:

a) sunt insolvabile, în faliment sau implicate în astfel de acțiuni și alte procese juridice similare;

b) solicită finanțare pentru investiții care urmează a fi utilizate de întreprinderi terțe, inclusiv afacerile operate în aceeași gospodărie.

c) sunt asociați în afacere cu investitori străini.

d) au beneficiat de granturi în cadrul altor sub-componente TRTP și / sau împrumuturi/ granturi din Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), Proiectul de Reziliență Rurală (PRR)  nu sunt eligibile pentru finanțare.

e) entitățile, în care soțul / soția acționează ca fondator / membru și care este implicat în aceeași afacere de familie și a beneficiat indirect de grant datorită proprietății comune cu fondatorul / membrul entității care anterior a primit grant din cadrul PRRECI sau proiectele în curs de derulare ale IFAD.

iii. Activități și cheltuieli eligibile:

3a. Activități eligibile

a) Producerea, recoltarea și depozitarea fructelor, pomușoarelor, legumelor, plantelor medicinale și aromatice, semințelor și răsadurilor, culturilor de câmp și strugurilor de masă (cu excepția strugurilor tehnici, a tutunului, a culturilor forestiere și de amenajare a teritoriului);

b) Producerea, recoltarea legumelor în sere și / sau în câmp deschis;

c) Creșterea animalelor, inclusiv achiziționarea animalelor de prăsilă, echipamentelor și utilajelor ;

d) Sortarea, procesarea și ambalarea produselor agricole (cu excepția strugurilor tehnici, tutun, culturilor forestiere și de amenajare a teritoriului);

e) Construcția de depozite de păstrare și depozite frigorifice pentru produse agricole;

f) Agroturism (achiziționarea de animale, echipamente și utilaje necesare dezvoltării fermei în complexul turistic);

g) Altele conexe activităților agricole.

 

3b. Cheltuieli eligibile:

(1) Pentru porțiunea de grant: Active (mijloace fixe) productive (doar);

(2) Pentru porțiunea de credit: Active productive (mijloace fixe) inclusiv până la 30 % din porțiunea de credit poate fi utilizată pentru capital circulant, servicii, lucrări, transport, legate de investiție. Dacă în costul total al investiției sunt incluse și alte tipuri de cheltuieli, acestea pot fi acoperite prin contribuția beneficiarului.

Important!

Resursele TRTP (credit + grant) pot fi utilizate pentru cheltuieli eligibile la valoarea netă (fără TVA);

  • Toate bunurile procurate din resursele TRTP trebuie să fie noi și însoțite de garanția de bună funcționare;
  • Pentru agroturism sunt eligibile: construcția/ reconstrucția și renovarea agro-pensiunilor rurale, procurarea animalelor, echipamentelor și utilajelor noi.
  • Pentru construcția sau reparația spațiilor de producție, depozitelor și halelor agricole etc. – eligibile pentru finanțare vor fi numai materialele de construcție (documentate pe baza estimărilor de cheltuieli (deviz de cheltuieli) emise și aprobate de către specialistul autorizat.
  • Finanțarea serelor / construcțiilor metalice va fi eligibilă dacă sunt achiziționate de la companii specializate.

IV. Activități și cheltuieli ne-eligibile:

4a. Activități ne-eligibile

a) Producerea și comercializarea strugurilor din soiuri tehnice, băuturi alcoolice (băuturi tari, bere, vin, etc.) și tutun,

b) Comerțul (cu excepția achiziționării de active necesare pentru comercializarea produselor proprii),

c) Construcția de case de locuit, clădiri administrative și comerciale,

d) Activități de transport pasageri / lucrători, servicii de taxi, mașini personale

4b. Cheltuieli ne-eligibile:

a) Plata oricăror impozite (inclusiv TVA) sau datorii, asigurare

b) Achiziționarea / închirierea terenurilor și a clădirilor de producție / depozitare existente

c) Achiziționarea de pesticide și alte bunuri și activități nocive pentru mediu

d) Imobilizări necorporale (costuri legate de achiziționarea de licențe, cote părți, drepturi de producție și alte drepturi acordate de organismele publice)

e) Jocuri de noroc, divertisment, centre de agrement, restaurante, baruri, alte activități similare

 

V. Valoarea și limitele pachetului financiar (credit +grant)

Valoarea maximă a pachetului financiar constituie 1.000.000 MDL, care include:

  • porțiune de grant – 40% din valoarea pachetului financiar, dar care nu va depăși 320.000 MDL,
  • porțiunea de credit – 60%, maxim până la 680 000 MDL

Creditul + Grantul poate fi alocat în MDL sau EUR.

VI. Contribuția beneficiarilor: Minimum 10% din costul total al proiectului de investiții: în numerar sau bunuri materiale.

VII.  Termenul credituluiMinim 12 luni, maxim 8 ani, inclusiv perioada de grație – până la 4 ani.

Perioada de grație se va aplica numai pentru rambursarea principalului, nu și pentru dobânzi.

Pentru a fi eligibil pentru porțiunea de grant, împrumutul trebuie să fie eliberat pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.

Termenul de rambursare a creditului va corespunde cu termenul de recuperare a investiției.

VIII. Rata dobînzii

Resursele aferente porțiunii de credit se acordă din resursele proprii ale Băncii, corespunzător rata dobânzii va fi stabilită de Bancă, în conformitate cu politica sa internă.

IX. Documente solicitate

Pentru accesarea resurselor, solicitanții de finanțare vor depune la Bancă următorul set de documente:

(1) Documentele de înregistrarea a întreprinderii cu specificarea numelui administratorului și a fondatorilor/membrilor GȚ (Pentru persoanele juridice – extras din Registru privind administratorul și asociații, pentru persoane fizice – Fișa de înregistrare și Declarația de constituire a GȚ sau Extrasul din registrul de stat al întreprinzătorilor individuali);

(2) Certificatul emis de Primărie care confirmă suprafața totală a terenurilor aflate în gestiune (proprii și arendate), cu anexarea Extrasului din Registrul contractelor de arendă a terenurilor, pentru terenurile arendate pe un termen de până la 5 ani inclusiv (cu o vechime nu mai mare de o lună);

Certificatul emis de primărie va conține următoarea informație: suprafața de hectare aflate în proprietate privată și în arendă, codurile cadastrale, destinația terenurilor (culturi anuale, multianuale, pășuni, etc). În cazul în care solicitantul de finanțare deține terenuri care se află în administrarea diferitor autorităţi ale administraţiei publice locale (APL), Certificatul se obține de la fiecare APL în parte.

 (3) Documentele ce confirmă drepturile deţinătorilor de teren (titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, certificatul de moştenire, contractul de vînzare-cumpărare, contractul de donaţie, contractul de schimb, contractul de arendă şi altele), sau Extrasul din registrul bunurilor imobile pentru fiecare teren aflat în proprietate sau în arendă pe un termen mai mare de 5 ani (cu o vechime nu mai mare de o lună);

(4) Trei (3) oferte de preț comparabile pentru bunurile ce urmează a fi procurate din resursele de credit și grantOfertele de preț vor fi colectate in baza unei cerere de ofertă în care vor fi descrise specificațiile (parametrii / caracteristicile) tehnice solicitate de beneficiar (specificațiile tehnice vor descrise detaliat cu suportul companiei de consultanță selectată de către UCIP IFAD, astfel încât să asigure un proces competitiv de selectare a ofertei câștigătoare). Argumentarea pentru oferta de preț preferată se va documenta în Raportul de evaluarea și selectare a ofertelor de preț;

Pentru ca ofertele de preț să fie considerate comparabile, bunurile care fac obiectul ofertei de preț trebuie să fie cu caracteristici tehnice similare, colectate de la trei furnizori diferiți.

Toate ofertele de preț vor fi datate înainte de data încheierii contractului cu furnizorul ofertei selectate. Nu vor fi acceptate ofertele de preț, eliberate de furnizori după data încheierii contractului.

(5) Contractele de vânzare-cumpărare semnate;

Contractul de vânzare-cumpărare, pe lângă elementele de bază a oricărui contract civil, trebuie să includă obligatoriu următoarea informație: data semnării și numărul contractului, bunul/bunurile care urmează a fi achiziționate, parametrii bunului cu respectarea caracteristicilor tehnice indicate în Oferta de preț câștigătoare, cantitatea, prețul bunului în valută străină sau MDL cu specificarea obligatorie a condițiilor de aplicare a cotei TVA, termenul contractului, termenii de garanție, condițiile de livrare, etc.

(6) Planul de Afaceri pentru argumentarea investiției pentru care se solicită finanțare

Planul de afaceri poate fi elaborat gratuit de compania de consultanță selectată și contractată de UCIP IFAD. Cele 3 oferte de preț (menționate mai sus vor constitui o referință pentru solicitante și compania de consultanță pentru a stabili în planul de afaceri costul investiției;

(7) Copia autentificată a raportului financiar pentru ultimul an fiscal pentru persoane juridice sau Declarația unificată – pentru gospodăriile țărănești, ambele aprobate de autoritățile competente (excepție – pentru întreprinderile înregistrate în anul depunerii cererii de finanțare);

(8) Copia autentificată a buletinelor de identitate ale administratorului/conducătorului, precum și ale fondatorilor/membrilor;

(9) Certificatul care confirmă absența datoriilor la Bugetul Public de stat, emis de Serviciul Fiscal de Stat (cu o vechime nu mai mare de o lună) în cazurile în care UCIP află din surse de informații disponibile publicului(www.sfs.md) că solicitantul de grant are astfel de datorii;

(10) Declarația privind veridicitatea documentelor și asumarea a angajamentelor;

(11) Formularul de auto-certificare;

(12) Licențe şi autorizații de activitate (după caz);

(13) Documentele ecologice relevante. Permisiuni, certificate, plan de masuri (după caz);

(14) Adițional vor fi prezentate următoarele documente:

14.1 Pentru investițiile aferente lucrărilor de construcție – copia autentificată a devizului de cheltuieli,

14.2 Pentru investițiile ce urmează a fi realizate în înființarea plantațiilor multianuale – copia autentificată a proiectului înființării plantației multianuale,

14.3 Pentru dezvoltarea afacerii în domeniul apicol – Pașaportul Prisăcii (după caz);

14.4 Pentru procurarea echipamentelor agricole tractate – copia autentificată a documentului care atestă deținerea în posesie a tractorului cu puterea suficientă de tractare.

(15 )Alte documente care pot fi solicitate rezonabil adițional de către Bancă / UCIP IFAD / OGPAE / MinFin.

X. Procedura de aplicare și transferare a resurselor financiare

Procedura implică următoarele etape:

(1) Tinerii și femeile antreprenori vor depune la banca cererea, inclusiv toate documentele necesare, pentru finanțarea pre-investiție;

!!! Aplicanții pot primi un împrumut / grant din cadrul Proiectului o singură dată.

(2) Banca va analiza dosarul pentru o evaluare preliminară privind conformarea cu condițiile descrise în prezentul Apel de propuneri și în conformitate cu politica sa de creditare, în baza tuturor datelor și informațiilor despre sub-proiect și care vor demonstra fezabilitatea proiectului înaintat spre finanțare. Banca va examina și aproba cererile numai în faza de pre-investiție, nu este permisă finanțarea post-investiție.

Important!

Pentru finanțare va fi selectată cea mai mică ofertă conformă specificațiilor descrise în cererea de ofertă. În cazul în care solicitantul decide să selecteze o ofertă de preț mai mare care se conformează specificațiilor tehnice, suma grantului va fi limitată la valoarea celei mai mici oferte de preț, iar solicitantul va finanța diferența de preț (prestatorul de servicii va acorda suport solicitantului la pregătirea raportul de evaluare și selectarea ofertelor). IFP vor examina și aproba ofertele în concordanță cu procesul acceptat de UCIP (selectarea este transparentă și competitivă).

(3) După aprobare, Banca va prezenta la UCIP cererea de finanțare a solicitanților eligibili inclusiv informația detaliată cu privire la investiție și la potențialul beneficiar de sub-împrumut cu grant, precum și documentele specificate mai sus.

(4) UCIP va examina cererea de finanțare verificând conformitatea acesteia cu cerințele de eligibilitate stabilite și va evalua cererea pe baza următoarei grile de evaluare:

i. Calitatea ideii de afaceri propuse în scopul realizării obiectivelor Proiectului, după cum este specificat în Apelul de granturi [35 puncte]

ii. Valoarea pentru bani (raportul calitate-preț) a finanțării solicitate [20 puncte]

iii.  Existența planurilor solicitantei de finanțare de a asigura sustenabilitatea proiectului [15 puncte]

iv. Starea actuală a facilităților de producție, aplicarea prioritară a aspectelor de rezistență economică și climatică, legătura dintre investiția propusă, beneficiile preconizate și respectarea cerințelor [30 puncte]

Important! Cererile de finanțare vor fi evaluate în ordinea primirii (primul intrat, primul ieșit); fiecare aplicație care asigură scorul de cel puțin 70% va fi prompt recomandată pentru finanțare (în scopul obținerii aprobărilor și avizului Fără Obiecții), până la epuizarea tuturor resurselor alocate.

Grantul va fi revocat în orice moment dacă oricare dintre cererile de grant va include orice tip de informații inexacte, incorecte sau denaturate sau dacă termenii și condițiile convenite nu sunt respectate. Banca va fi informată corespunzător. UCIP poate solicita documente suplimentare în timpul examinării și evaluării cererii de finanțare.

(5) În cazul în care cererea este eligibilă și obține scorul de cel puțin 70%, UCIP va emite Scrisoarea de aprobare a sub-împrumutului, va redacta Acordul individual de sub-împrumut și va prezenta la IFAD pentru obținerea ”Fără Obiecții”.

(6) După furnizarea de către IFAD a avizului Fără Obiecții, Acordul individual de sub-împrumut este trimis la Bancă și ulterior OGPAE[1] pentru semnare;

(7) Pe baza semnării de către toate cele trei părți ale Acordului individual de sub-împrumut, UCIP va transfera resursele de grant în conturile Băncii, în conformitate cu termenii și condițiile stipulate în Acordul individual de sub-împrumut.

(8) După primirea fondurilor de la UCIP, Banca va asigura debursarea către contul beneficiarului în termen de 2 zile lucrătoare, inclusiv transferul porțiunii de împrumut (fonduri proprii ale Băncii). Fondurile nu se alocă beneficiarilor în numerar.

(9) Beneficiarul este obligat să transfere integral resursele pachetului financiar de împrumut și grant direct în contul furnizorului, conform contractelor de achiziții prezentate și aprobate pentru finanțare, sub stricta supraveghere de către Bancă.

(10) După efectuarea investiției, beneficiarul va prezenta documentele care confirmă utilizarea mijloacelor întregului pachet de împrumut/grant la Bancă (facturi, invoice-uri, alte documente care confirmă primirea bunurilor, furnizarea de servicii etc.).

(11) IFP va transmite UCIP IFAD facturile și ordinele de plată, altele documente după caz, pentru evidență și monitorizare.

Beneficiarii vor respecta politicile IFAD, după cum urmează:

– Politica IFAD privind prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale, disponibilă la ifad.org/en/document-detail/asset/40738506 ;

– Politica IFAD privind prevenirea și răspunsul la hărțuirea sexuală, exploatarea și abuzul sexual, disponibilă pe ifad.org/anticorruption_policy ; și

– Politica IFAD privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului disponibilă la adresa ifad.org/en/document-detail/asset/41942012.

 

XI.  FACILITĂȚI FISCALE, EVIDENȚA ȘI MONITORIZAREA

Beneficiarii proiectului, în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 246/2010 privind aplicarea facilităților fiscale și vamale legate de implementarea proiectelor de asistență tehnică și de finanțare externă, care intră sub incidența tratatelor internaționale, la care Republica Moldova este parte, sunt scutiți de plata impozitelor, taxelor și TVA cu drept de deducere, aplicate asupra bunurilor, lucrărilor, serviciilor achiziționate din contul resurselor de grant ale TRTP.

UCIP IFAD, în baza cererii beneficiarului, în baza Acordului individual de sub-împrumut și a documentelor atașate la cererea de finanțare și facturilor (în cazul importului de bunuri), emite confirmarea, care va include datele beneficiarului, datele și suma împrumutului/ grantului debursat în cadrul proiectului TRTP, furnizorul și documentul pe baza căruia au fost achiziționate activele eligibile.

În timpul implementării proiectului, UCIP IFAD poate solicita Băncii sau clienților documentele confirmative ale tranzacțiilor pentru a verifica dacă suma, bunurile, lucrările, serviciile și numele furnizorului corespund datelor specificate în scrisoarea de confirmare.

 XII. Rambursarea creditului

(1) Beneficiarii tineri antreprenori și femei vor rambursa suma principală și vor plăti dobânzile doar pentru porțiunea de împrumut în conformitate cu graficele de rambursare stabilite între Bancă și Beneficiar, ținând cont de fluxul de numerar al beneficiarului generat de afacerea sa.

(2) Grantul acordat va deveni rambursabil (se va transforma într-un împrumut fără dobândă) și va fi rambursat OGPAE în următoarele cazuri:

a) Utilizarea surselor Proiectului TRTP în alte scopuri decât cele aprobate de bancă și UCIP IFAD. Beneficiarul va rambursa doar suma utilizată contrar destinației.

b) Beneficiarul a schimbat fondatorul / administratorul fără acordul UCIP IFAD.

c) Bunurile procurate din resursele Proiectului au fost înstrăinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul înstrăinării), în termen mai mic de 3 ani de la data achiziționării lor.

d) Beneficiarul a rambursat porțiunea de împrumut înainte de termenul minim prevăzut (12 luni).

e) S-a stabilit că beneficiarul, pentru a accesa finanțarea, a depus documente sau declarații care nu sunt veridice.

f) Dacă, în momentul primirii finanțării din resursele proiectului, Beneficiarul a primit finanțare pentru aceleași bunuri în cadrul altor programe de subvenții / granturi (alți donatori, agenții de stat, etc.).

 

Pentru clarificări și detalii, puteți solicita informații la următoarele adrese UCIP IFAD:  elena.burlacu@ucipifad.md, sau la numărul de telefon: 022-21-00-56

[1] OGPAE – Oficiul de Gestionare a Proiectelor de Asistență Externă

Aplică acum

Ai obiective mari pentru afacerea sau comunitatea ta? Completează formularul de mai jos pentru a face primul pas spre transformarea lor în realitate.

Descoperă alte programe